Koncesion për aeroportin e Kukësit, miratohet bonusi për kompanitë

Aeroporti i Kukësit së shpejti pritet të vihet në punë. Në mbeldhjen e fundit, Këshilli i Ministrave ka miratuar dhënien e bonusit prej 8% të piikëve për bashkimin e kompanive “Kastrati”, sh.a. & “T.M.D Systems LTD”.

Këto kompani kanë paraqitur projekt për rehabilitimin e aeroportit dhe vënien e tij në punë.

Me vendimin e sotëm, pritet përshpejtimi i procedurave për dhënien e këtij aeroporti me konçesion përmes skemës së Partneritetit Publik-Privat.

Ministria përkatëse pritet të hapë tenderin ndërkohë bashkimi i kompanive “Kastrati”, sh.a. & “T.M.D Systems LTD” futet në garë me bonusin e miratuar nga qeveria.

Vendimi i plotë:

MIRATIMIN E BONUSIT NË PROCEDURËN PËRZGJEDHËSE KONKURRUESE, QË I JEPET BASHKIMIT TË SHOQËRIVE, PËR DHËNIEN ME KONCESION/PARTNERITET PUBLIK PRIVAT PËR REHABILITIMIN, OPERIMIN, TRANSFERIMIN E AEROPORTIT TË KUKËSIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të shkronjës “a”, të pikës 1, të nenit 4, të ligjit nr.125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, të ndryshuar, dhe në vijim të nenit 15 të rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat, miratuar me vendimin nr.575, datë 10.7.2013, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, e të vendimit nr.504, datë 13.9.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e bonusit prej 8% (tetë për qind) të pikëve, që i jepet bashkimit të shoqërive “Kastrati”, sh.a. & “T.M.D Systems LTD”, për rezultatin teknik dhe financiar të propozimit të pakërkuar, të paraqitur për procedurën për dhënien me koncesion/partneritet publik privat për projektin e rehabilitimit, të operimit, transferimit të Aeroportit të Kukësit.

2. Ngarkohet Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

/a.m.

S'KA KOMENTE

PËRGJIGJU