Për Gjermaninë

Palimpsest për kohën

Kronikani me laps